Metody a formy práce

V mateřské škole pracujeme podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, k jehož realizaci využíváme souboru metodických příruček Barevné kamínky a Kafomet. Základní strukturu tvoří bloky čtyř ročních období. V  rámci těchto bloků je na každý měsíc stanoveno jedno hlavní téma a k němu podtémata. Jejich obsah je přizpůsobený věku a schopnostem dětí v jednotlivých třídách, možnostem školy a odbornému zaměření učitelek. Témata a podtémata tvoří celek, ve kterém se prolínají základní cíle z pěti oblastí Rámcového vzdělávacího programu.

 

  • Dítě a jeho tělo – oblast biologická
  • Dítě a jeho psychika – oblast psychologická
  • Dítě a ten druhý – oblast interpersonální
  • Dítě a společnost – oblast sociálně kulturní
  • Dítě a svět – oblast enviromentální

 

Každá třída má vypracovaný vlastní třídní vzdělávací program, ze kterého třídní učitelky vychází při plánování a plnění průběžných a konkrétních cílů. Činnosti jsou postaveny na využívání přirozené dětské hravosti a chuti objevovat nové a neznámé věci. Podporujeme rozvoj vzájemné komunikace a spolupráce, rozvíjíme tak celou dětskou osobnost. Hlavním cílem je vytváření takového prostředí a činností, které přinášejí dětem tělesnou a duševní pohodu z pobytu v mateřské škole. Jednotlivé třídní programy vychází ze Školního vzdělávacího programu, který je přístupný k nahlédnutí rodičovské veřejnosti.