GDPR

Informace o zpracování osobních údajů
 
Mateřská škola Valašské Meziříčí, Seifertova 160, okres Vsetín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací města Valašské Meziříčí, která je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem naší organizace je výchova a vzdělávání dětí.
 
Mateřská škola Valašské Meziříčí, Seifertova 160, okres Vsetín, příspěvková organizace zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).
 
Mateřská škola Valašské Meziříčí, Seifertova 160, okres Vsetín, příspěvková organizace je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:
- zápis k předškolnímu vzdělávání
- zajištění předškolního vzdělávání
 
Kontaktní adresa správce:
Mateřská škola Valašské Meziříčí, Seifertova 160, okres Vsetín, příspěvková organizace,
adresa: MŠ Seifertova 160, Valašské Meziříčí 757 01
IČ: 47863781
telefon: +420 571 622 785
ID datové schránky: s6ibxsz
 
Škola na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.
 
Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:
Jméno a příjmení pověřence pro ochranu osobních údajů: Michaela Škrobánková
Telefonický kontakt: +420 733 137 754
E-mailový kontakt: hrarozvojova@gmail.com
Doba zajištění služeb pověřence pro ochranu osobních údajů:                     1.1.2024 – 31.12.2024
 
Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na školu vztahují. Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi školou a Vámi. V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.
 
Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup
k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení.
V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 
Valašské Meziříčí dne 01. 01. 2024
Jarmila Děrkasová, řed. MŠ