Kritéria přijetí dítěte

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

Přednostně jsou přijímány děti, s místem trvalého pobytu ve Valašském Meziříčí, s termínem podání žádosti 16.05.2024 a podle následujících kritérii, která vyjadřují stupeň priority.

  1. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, které dosáhne do 31. 08. 2024 pěti let a děti, kterým byl povolen odklad školní docházky, s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu (město Valašské Meziříčí).

  2. Dítě, které dosáhne 3 let do 31. 08. 2024, s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu (město Valašské Meziříčí), kritérium přijetí bude věk.

  3. Dítě mladší 3 let, s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu (město Valašské Meziříčí), bude zařazeno do přijímacího řízení v případě volné kapacity a splnění požadavků o přijetí

  4. Pokud jsou přijaty všechny děti na základě uvedených kritérií a jsou volná místa, je možné přijmout po vzájemné dohodě i dítě s jiným místem trvalého pobytu.

Podpůrná kritéria:

  • Dítě, které má doporučení příslušného poradenského zařízení.

  • Dítě, jehož sourozenec navštěvuje MŠ.

  • Sociální potřebnost dítěte

 

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci §50 zákona č. 258/2005 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (netýká se dětí s povinnou předškolní docházkou).

Každému žadateli bude přiděleno registrační číslo. Seznam přijatých i nepřijatých dětí (seznam registračních čísel) bude vyvěšen na hlavních dveřích MŠ a internetových stránkách  www.msseifertova.cz v pátek 31.05.2024

Další ustanovení

      • přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami je projednáváno individuálně

Doložení skutečností je v zájmu zákonného zástupce dítěte. Pokud neprokáže nárok v souladu s těmito kritérii, bude posuzován jako zájemce na dalším místě.

 

 

Valašské Meziříčí 27. 03. 2024
Jarmila Děrkasová, řed. MŠ