Kritéria přijetí dítěte

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

Přednostně jsou přijímány děti, s místem trvalého pobytu ve Valašském Meziříčí, s termínem podání žádosti od 2.-16.5.2022 a podle následujících kritérii, která vyjadřují stupeň priority.

  1. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, které dosáhne do 31. 8. 2022 pěti let a děti, kterým byl povolen odklad školní docházky, s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu (město Valašské Meziříčí). Rodič má možnost zvolit i jiný způsob plnění povinného předškolního vzdělávání - individuální vzdělávání dítěte.          

  2. Dítě, které dovrší do 31. 8. 2022 tří let, s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu (město Valašské Meziříčí). Kritériem přijetí bude věk. Do přijímacího řízení budou zařazeny také děti, které dovrší  tří let do 31.12.2022,  kriteriem přijetí bude volná kapacita a věk dítěte.

  3.  Dítě mladší tří let, s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu (město Valašské Meziříčí) bude zařazeno do přijímacího řízení v případě volné kapacity a splnění požadavků o přijetí. 

  4. Pokud budou přijaty všechny děti na základě uvedených kritérií a budou volná místa, je možné přijmout po vzájemné dohodě i dítě s jiným místem trvalého pobytu. (

Podpůrná kritéria:

  • Dítě, které má doporučení příslušného poradenského zařízení

  • Dítě, jehož sourozenec již navštěvuje MŠ.

  • Sociální potřebnost dítěte 

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci § 50 zákona č. 258/2005 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (netýká se dětí s povinnou školní docházkou).

Každému žadateli bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude moci na internetových stránkách najít rozhodnutí o přijetí či nepřijetí svého dítěte do MŠ. Zápis dětí na školní rok 2022/2023 je stanoven na  čtvrtek 12.5.2022 v době od 8:00 do 15:00. Seznam přijatých i nepřijatých dětí (seznam registračních čísel) bude vyvěšen na hlavních dveřích MŠ a internetových stránkách  www.msseifertova.cz

Další ustanovení

      • přijetí dítěte se speciálně vzdělávacími potřebami je projednáváno individuálně

Doložení skutečností je v zájmu zákonného zástupce dítěte. Pokud neprokáže nárok v souladu s těmito kritérii, bude posuzován jako zájemce na dalším místě.

……………………………

Valašské Meziříčí, Jarmila Děrkasová, řed. MŠ