Kritéria přijetí dítěte

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

Přednostně jsou přijímány děti, s místem trvalého pobytu ve Valašském Meziříčí, s termínem podání žádosti od 2. – 16. 5. 2021 a podle následujících kritérii, která vyjadřují stupeň priority.

 1. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, které dosáhne do 31. 8. 2021 pěti let a děti, kterým byl povolen odklad školní docházky, s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu (město Valašské Meziříčí). Rodič má možnost zvolit i jiný způsob plnění povinného předškolního vzdělávání - individuální vzdělávání dítěte.

 2. Dítěte, které dovrší do 31. 8. 2021 tří let, s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu (město Valašské Meziříčí). O pořadí rozhoduje datum narození.

 3. Děti mladší tří let bude ředitelka MŠ řešit individuálně.

Do přijímacího řízení budou zařazeny děti, které dovrší do 31. 12. 2021 tří let.

O pořadí rozhoduje datum narození dítěte.

 1. Pokud budou přijaty všechny děti na základě uvedených kritérií a budou volná místa, je možné přijmout po vzájemné dohodě i dítě mladší, pokud splňuje požadavky o přijetí (dítě způsobilé účastnit se vzdělávací činnosti a přiměřeně samostatné) nebo i s jiným místem trvalého pobytu (o pořadí rozhoduje datum narození dítěte).O přijetí dítěte v rámci „zápisu“ nerozhoduje datum podání ani pořadí podaných žádostí. Přijímání dětí se řídí kritérii s důležitostí od bodu č. 1 do bodu č. 4. Ředitelka MŠ bude přihlížet i na podpůrná kritéria, která mohou konečné pořadí žadatelů ovlivnit.

Podpůrná kritéria:

 • Dítě, které má doporučení příslušného poradenského zařízení

 • Dítě, jehož sourozenec již navštěvuje MŠ.

 • Sociální potřebnost dítěte (ředitelka může přihlédnout k zvýšené sociální potřebnosti dítěte vzniklé v důsledku nepříznivé sociální situace).

 • Upřednostnění se týká též dětí občanů EU či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo trvalého pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území ČR ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

Každému žadateli bude přiděleno (e- mailem nebo SMS) registrační číslo, pod kterým bude moci na internetových stránkách najít rozhodnutí o přijetí či nepřijetí svého dítěte do MŠ. Zápis dětí na školní rok 2021/2022 je stanoven na 11. 5. do 16.5. 2021. Seznam přijatých i nepřijatých dětí (seznam registračních čísel) bude vyvěšen na hlavních dveřích MŠ a internetových stránkách  www.msseifertova.cz

Další ustanovení

   • nenastoupí-li dítě pravidelnou docházku bez omluvy do 15. září, přijme ředitelka na jeho místo další nezařazené dítě, a to dle výše uvedených kritérií

   • přijetí dítěte se speciálně vzdělávacími potřebami je projednáváno individuálně

Doložení skutečností je v zájmu zákonného zástupce dítěte. Pokud neprokáže nárok v souladu s těmito kritérii, bude posuzován jako zájemce na dalším místě.

……………………………

Valašské Meziříčí 01. 04. 2021 Jarmila Děrkasová, řed. MŠ