Informace o zápisu

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY SEIFERTOVA

 

S ohledem na mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí rozšíření onemocnění́ COVID-19 se letošní zápis do Mateřské školy Seifertova 160, Valašské Meziříčí pro školní rok 2020/2021 uskuteční bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v období od 11. 5. do 16. 5. 2020 v tomto režimu:

Podání žádosti

Vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ, kopii „Čestného prohlášeni k očkování dítěte“, kopii „Očkovacího průkazu“ je možné doručit následujícími způsoby:

 • Do datové schránky školy (s6ibxsz).
 • E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail!).
 • Poštou na adresu: MŠ Seifertova 160, Valašské Meziříčí 757 01
 • Podáním do poštovní schránky MŠ (schránka je umístěna na budově vedle vstupu do ředitelny).
 • Osobní předání jen vyjímečně (u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami),sjednat si termín předání dokumentace nezbytné k přijetí dítěte.

Povinné dokumenty:

 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021
 • Čestné prohlášeni k očkování dítěte
 • Kopie očkovacího průkazu (nepožaduje se u předškoláků)

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Pokud zákonný zástupce doloží kopii očkovacího průkazu a čestné prohlášení k očkování, nemusí již pro účely správního řízení o přijetí do MŠ dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Informace pro rodiče k zápisu do MŠ

 • Každá žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude označena registračním číslem.

Registrační číslo bude zákonným zástupcům oznámeno e-mailem, který uvedou v žádosti nebo SMS zprávou.

 • Povinné předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 08. 2020 pěti let.
 • Pokud máte dítě se speciálními vzdělávacími potřebami – objednejte si co nejdříve konzultaci s ředitelkou MŠ.
 • Zápis do logopedických tříd pro děti s výraznějšími řečovými obtížemi se projednává individuálně s paní ředitelkou na základě doporučení SPC pro vady řeči.
 • Potřebné dokumenty jsou dostupné na webových stránkách

V pátek 29. 05. 2020 bude na webových stránkách www.msseifertova.cz vyvěšen seznam čísel (registrační čísla) dětí, přijatých do MŠ.

 

Děrkasová Jarmila – ředitelka MŠ
Tel.: 739 077 448
E-mail: derkasova@msseifertova.cz                      
www.msseifertova.cz