Sluníčka

My jsme malá zlatíčka,
říkáme si sluníčka.
Jazýčky své cvičíme,
a taky se učíme.

Třídní učitelky:
Maďarová Pavla - spec. pedagog - logoped
Mgr. Hásová Kateřina – spec. pedagog - logoped
Děrkasová Jarmila – spec. pedag.


Do logopedické třídy jsou přijímány děti se závažnějšími vadami řeči a poruchami komunikace na základě žádosti zákonných zástupců a doporučení Speciálně pedagogického centra. Logopedická třída má kapacitu 14 dětí. Ve třídě působí dvě speciální pedagožky – logopedky. Jednou měsíčně probíhá konzultace s odborníkem pro vady řeči. Děti se denně účastní individuální logopedické péče, u dětí posilujeme komunikační schopnosti, podporujeme mluvní apetit. Zaměřujeme se na rozvoj řeči ve všech jazykových rovinách (vyvozování, fixace a automatizace hlásek, skladba vět, souvětí, souvislý mluvní projev, správné tvoření plurálu, rozvoj slovní zásoby,..). Rozvíjíme zrakovou a sluchovou percepci, fonematický sluch, správné dýchání formou hry na flétnu. Zaměřujeme se na hrubou a jemnou motoriku, grafomotoriku. Rozvíjíme prostorovou orientaci, matematické představy. Hlavním cílem práce v logopedické třídě je kompenzace řečových vad tak, aby úroveň komunikace ve všech rovinách byla před vstupem do ZŠ na patřičné úrovni.

Fotogalerie