Broučci

My jsme třída BROUČKŮ,
držíme se v hloučku.
Všichni se tu rádi máme,
správné hlásky poznáváme!

Třídní učitelky:
Bc. Hudečková Jarmila - spec. pedagog - logoped
Mgr. Blažková Tereza - spec.pedagog - logoped
Kulišťaková Jana - asist. pedagoga

Do logopedické třídy jsou přijímány děti se závažnějšími vadami řeči a poruchami komunikace na základě žádosti zákonných zástupců a doporučení Speciálně pedagogického centra. Logopedická třída má kapacitu 14 dětí. Ve třídě působí dvě speciální pedagožky – logopedky. Jednou měsíčně probíhá konzultace s odborníkem pro vady řeči. Děti se denně účastní individuální logopedické péče, u dětí posilujeme komunikační schopnosti, podporujeme mluvní apetit. Zaměřujeme se na rozvoj řeči ve všech jazykových rovinách (vyvozování, fixace a automatizace hlásek, skladba vět, souvětí, souvislý mluvní projev, správné tvoření plurálu, rozvoj slovní zásoby, ..). Rozvíjíme zrakovou a sluchovou percepci, fonematický sluch, správné dýchání formou hry na flétnu. Zaměřujeme se na hrubou a jemnou motoriku, grafomotoriku. Rozvíjíme prostorovou orientaci, matematické představy. Hlavním cílem práce v logopedické třídě je kompenzace řečových vad tak, aby úroveň komunikace ve všech rovinách byla před vstupem do ZŠ na patřičné úrovni.

Fotogalerie