Informace k otevření MŠ

Zahájení provozu – pondělí 12. 4. 2021 pouze pro předškolní děti a pro děti rodičů zaměstnaných ve vybraných profesích (rodiče těchto dětí musí doložit potvrzení od zaměstnavatele a předem nahlásit potřebu umístit dítě do MŠ).

Dítěti je umožněna osobní přítomnost v mateřské škole pouze v případě, že:

 • nemá příznaky onemocnění COVID-19 a podstoupilo vyšetření prostřednictvím neinvazivního antigenního testu, který mu poskytla škola (stěr z nosu) a prokáže se NEGATIVNÍM výsledkem tohoto vyšetření.

 • dlouhodobá nepřítomnost dětí s povinnou školní docházkou musí být omluvena. Je nutná konzultace s třídními učitelkami.

TESTOVÁNÍ DĚTÍ

 • 2x týdně – první se provede první den nástupu do MŠ (tzn. většinou pondělí). Mezi jednotlivými termíny testů v jednom týdnu jsou minimálně 2 dny a maximálně 3 dny (tzn. druhý test ve čtvrtek). Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu. Nebude-li dítě přítomno v den termínu testování, bude test proveden v den jeho příchodu.

 • NEMUSÍ SE TESTOVAT děti, které prodělaly COVID-19 a od prvního testu neuplynulo 90 dní. Děti, které byly na testu ve zdravotnickém zařízení a mají NEGATIVNÍ výsledek, který není starší 48 hodin.

JE NUTNÉ DOLOŽIT POTVRZENÍ OD PEDIATRA NEBO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ!!!

 • Pokud je výsledek preventivního antigenního testu pozitivní, škola vystaví dítěti potvrzení s datem a časem provedení testu.

 • Zákonný zástupce je povinen telefonicky informovat pediatra, který rozhodne o provedení konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplní elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

 • Výsledek PCR testu je zákonný zástupce povinný nahlásit škole.

ORGANIZACE TESTOVÁNÍ:

 • Při příchodu do vstupní chodby budou vyznačena místa pro testování dětí

 • Testování bude provádět zákonný zástupce dítěte nebo jím pověřená osoba

 • Po provedeném testování si učitelka dítě převezme a rodič opustí neprodleně testovací prostor

 • Na výsledek testu zákonný zástupce vyčká 15 minut před MŠ

 • Pokud je výsledek negativní, dítě se odvede do určené skupiny (maximální počet 15 dětí). Seznamy dětí budou vyvěšeny na budově.

 • Do testovacích prostor mohou vstoupit pouze 2 děti s rodiči. Ostatní čekají v rozestupech 2 m před školkou

 • Žádáme, abyste počítali s časovou rezervou 30 min. spojenou s testováním v dané dny (zpravidla pondělí a čtvrtek)

 • Dítě nemůže být nuceno k testování, ale důsledkem je nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání.

 • Ve dny testování, prosíme, aby doprovázela dítě dospělá osoba (ne sourozence!)

 • Děti nemusí mít v prostorách MŠ ochranu úst a nosu.

 

Rozdílný postup v případě pozitivního výsledku testu je v pondělí a ve čtvrtek!!!

Pondělí: ostatní děti ze skupiny nebyly v kontaktu 2 dny s pozitivním dítětem, proto mohou zůstat v MŠ.

Čtvrtek: děti, které byly ve skupině s dítětem, které má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu 2 dny před nebo 2 dny po provedení NEMOHOU docházet do MŠ, dokud není znám výsledek PCR testu daného dítěte.

Pokud PCR test bude negativní, mohou se ostatní děti opět účastnit vzdělávání. Pokud bude PCR test pozitivní, nařídí KHS karanténu celé skupině.

Organizace vyzvedávání dětí ze školky:

Rodič zazvoní na danou třídu, ohlásí se v telefonu a vyčká, až bude dítě připraveno k odchodu z MŠ. Při vyzvedávání dětí nebude rodič vstupovat do budovy.

Profese řadící se do IZS:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,

 • příslušníci ozbrojených sil,

 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Na všechny děti se těšíme a věříme, že tuto situaci společně zvládneme.

Jarmila Děrkasová, ředitelka MŠ