Otevření MŠ 18.5.2020

Provozní doba mateřské školy od 6:30 do 16:00 hod.

Na základě metodického pokynu vydaného dne 30. 4. 2020 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro provoz mateřských škol do konce školního roku 2019/2020 stanovila ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem tyto podmínky.

 1. Převzetí dětí do mateřské školy bude probíhat ráno před vstupem do MŠ. U každého dítěte bude u prvního vstupu prováděna dezinfekce rukou.
 2. Ranní příjem dětí od 6:30 – 8:00 hod., vyzvedávání dětí po obědě 12:00–12:15 hod., vyzvedávání dětí odpoledne 14:30–16:00 hod.
 3. Zákonný zástupce dítěte před prvním vstupem do školy odevzdá vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví. Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude vstup dítěte do mateřské školy umožněn. Čestné prohlášení je v dokumentech ke stažení.
 4. Jedno dítě bude doprovázet pouze jedna osoba, doprovázejícími by neměli být prarodiče dítěte.
 5. Mateřská škola zajistí převzetí dětí tak, aby byl v maximální možné míře omezen pohyb dospělých osob před školou a v areálu školní zahrady.
 6. Pro všechny osoby nacházející se před budovou mateřské školy nadále platí povinnost zakrytí úst a nosu rouškou. Před školou a v areálu školní zahrady je nutné dodržovat rozestupy alespoň 2 metry od ostatních osob. Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje jen po nezbytně nutnou dobu !!!
 7. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19, nesmí do školy vstoupit. Ranní filtr bude zpřísněn, pověřená osoba má právo nepřevzít dítě, které jeví příznaky respiračního onemocnění. Pokud se u dítěte v průběhu pobytu v MŠ objeví kašel, rýma nebo jiné známky onemocnění, jsou rodiče povinni si dítě ihned vyzvednout. Dítě bude umístěno do vyzvednutí rodičem ve sborovně školy, dozor zajistí pedagog. Nebudeme brát na zřetel tvrzení rodičů o alergické rýmě nebo kašli, budeme vyžadovat potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé a může do kolektivu.
 8. Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.
 9. Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí. Nošení roušek je pro pracovníky mateřské školy dobrovolné.
 10. Školní stravování bude zajištěno v běžné podobě. Z důvodu nemoci dítěte mohou zákonní zástupci omluvit dítě ještě ráno do 7.30 hod. Obědy do jídlonosičů se z epidemiologických a hygienických důvodů vydávat nebudou.
 11. Pro pobyt dětí venku se bude využívat pouze areál školní zahrady.
 12. Úplata za vzdělávání („školné“) za měsíc květen bude ponížena na 200Kč. Pokud zákonný zástupce uhradí částku v celkové výši, která je předepsána dle interních pokynů mateřské školy, bude mu částka vrácena při konečném vyúčtování.

Mateřská škola před obnovením provozu provede důkladný úklid a dezinfekci všech prostor. Během provozu zvýší frekvenci dezinfekce ploch, zvýšená pozornost bude věnována místům dotyku rukou, povrchům stolů, židlí, klik, vodovodních baterií, učebních pomůcek, podlah, WC. Mateřská škola po dobu platnosti epidemiologických opatření nebude provádět suchý úklid. Mateřskáškola zvýší četnost praní školního prádla – ručníků, ložního prádla.

 

Valašské Meziříčí, dne 7.5. 2020                 Jarmila Děrkasová, řed. MŠ